Rodo

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest firma Maria Jarosz Adres: 34-733 Mszana Górna 558. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Nasze dane są trzymane na serwerach firmy Dane firmy: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, która przechowuje dane na swoich serwerach, z którą mamy podpisaną umowę dotyczących RODO.

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie kontaktowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wypełniasz formularz kontaktowy, lub korzystasz z naszej strony ( zapisujemy Twój adres IP, oraz dane zbierane przez serwer takie jak typ przeglądarki, wersja systemu operacyjnego, lokalizacje), to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, niektóre parametry komputera i aplikacji których używasz ( dane zbierane przez serwer tak zwane logi serwera) .

Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się celem otrzymania oferty.,

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się celem kontaktu z naszą firmą.Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro(tutaj @)fizjo-mar.com lub za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy lub mailowy na biuro(tutaj@)fizjo-mar.com
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy pseudonimizację oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Kinezyterapi

cennik kinezyterapi

read more

Masaż

Oferta i cennik masażu.

read more

Fizykoterapia

Oferta i cennik fizykoterapi

read more